Menü Bezárás

Szociális tűzifa igénylése 2020

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(X. 5.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya a Hőgyész Nagyközség közigazgatási területén élő, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

  1. Támogatási feltételek

2.§

(1.) Hőgyész Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre álló keret mértékéig a szociálisan rászorult személynek – annak írásbeli kérelmére – ellenszolgáltatás nélkül szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás) nyújt.

(2.) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott valamely szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzbeli ellátásban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 2/2015. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet 10. §-a szerinti települési támogatásban részesül. Szociálisan rászorultnak minősül az a személy is, akinek háztartásában a kérelem benyújtását megelőző naptári hónap egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén 400%-át.

(3.) Tűzifa támogatásra az jogosult, aki:

a) megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.

(4.) A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

 

  1. A támogatás igénylése és elbírálása

3.§

(1.) A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatalnál (Hőgyész, Kossuth u.1.) 2020. november 30-ig kell benyújtani.

(2.) A kérelmeket Hőgyész Nagyközség Képviselő-testületének Pénzügyi és Általános Bizottsága bírálja el.

(3.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni:

a) azt, aki az Szt. alapján:

aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra (lakhatási támogatásra) jogosult,

b)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

(4.) A háztartásonként biztosítható tűzifa mennyisége háztartásonként az 5 m3-t nem haladhatja meg. (5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4.§

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium BMÖGF/ 46 – 42/2020. támogató okirata alapján az Önkormányzat számára megállapított vissza nem térítendő kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önerő és szállítási költség.

  1. Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.

 

Máté Szabolcs                                                                                    Tokainé dr. Mézes Mária

polgármester                                                                                                   jegyző

Kihirdetve: 2020. október 5.

                                                                                                Tokainé dr. Mézes Mária

                                                                                                            jegyző


Kérelem a szociális célú tüzelőanyag-támogatáshoz

A weboldal használatának folytatásával elfogadja a cookie-k használatát. Bővebben

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close