Menü

A Hőgyészi óvodafenntartó társulás pályázatot hirdet Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini bölcsőde 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A HŐGYÉSZI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini bölcsőde 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Tolna vármegye, Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 7191 Hőgyész, Fő utca 27.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
Feladata segíteni a bölcsődés gyermekek harmonikus fejlődését, gondozását, nevelését. Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismeretei birtokában segítse a gyermekek testi és lelki fejlődését. A bölcsőde szakmai programjában foglaltak megvalósítása, szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése, a jogszabályok által előírt alapmunkakörébe tartozó és a munkaköri leírásban részletezett feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet, II. rész, I. alapellátások 2. pontjának 2.1. alpontjában előírt képesítés
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely bizonyítja, hogy nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, illetve nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele miatt, illetve a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg.
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, érvényes Egészségügyi Nyilatkozat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata
 • A Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontokban foglaltaknak megfelelő, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)
 • Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötörné Gombos Renáta intézményvezető nyújt a 06-74-488-381 számú telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Fő u. 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1336/2023., valamint a beosztás megnevezését: kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat elbírálása a bemutatkozást követően intézményvezetői döntés alapján történik. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 7.