Menü

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2023/2024.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve ezennel meghirdeti a 2023. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatát felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok, valamint felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

 

A pályázati kiírás teljes terjedelmében a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján www.hogyesz.hu friss hírek menüpontja alatt érhető el.

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató,
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt,
  • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
  • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/össztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

 

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2024. őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A pályázók az adatrögzítést az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának a Támogatáskezelőhöz történt érkezését és elfogadását követően kezdhetik el.

 

A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek

internetes elérési címe:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

 

A kérelmező pályázatát az EPER-Bursa rendszerben kitöltött pályázati adatainak ellenőrzését követően, a pályázati adatok véglegesítése után előállításra kerülő pályázati űrlap kinyomtatása és aláírása után legkésőbb 2023. november 3-ig nyújhatja be a lakóhely szerinti települési önkormányzathoz. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

Csatolandó mellékletek a következők:

  • A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről („A” típusú pályázat esetén),
  • Nyilatkozat a pályázóval egy háztartásban élőkről (Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető, honlapról letölthető)
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (munkáltatói, egyéb igazolások).

A települési önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. november 3. (péntek)

A pályázatok elbírálási határideje: 2023. december 5.

 

A települési önkormányzat 2023. december 6-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozzni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesítő adatait, valamint köteles döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat, továbbá köteles lehetővé tenni, hogy a pályázók a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

Hőgyész, 2023. október 2.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

Bursa Hungarica 2024/2025 pályázati kiírás

Bursa Hungarica 2024/2025 nyilatkozat az egy háztartásban élőkről