Menü

Bursa Hungarica pályázat 2014/2015. tanév második és a 2015/2016 tanév első félévére vonatkozóan

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel meghirdeti a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatát felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok, valamint felsőoktatási hallgatók számára a

2014/2015. tanév második és a 2015/2016 tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

 Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,
  • a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozats) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014. szeptemberben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2015. őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a

felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Csatolandó mellékletek a következők: 

  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről („A” típusú pályázat esetén),
  • Igazolás a pályázóval egy háztartásban élőkről (polgármesteri hivatalban beszerezhető)  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (munkáltatói, egyéb igazolások).

A települési önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el.

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. november 7. (Péntek) 13.00 óra.

A pályázatok elbírálási határideje: 2014. december 8.

A települési önkormányzat 2014. december 19-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesítő adatait, valamint köteles döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Hőgyész, 2014. október 2.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata