Menü

Értesítés határszemlés ellenőrzésről

TOLNA VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 16035-2/2023.
Ügyintéző: Kótai István

Tárgy: Értesítés határszemlés ellenőrzésről
Hiv. szám

VÉGZÉS

A termőföldek művelési ág szerinti hasznosításával kapcsolatos kötelezettségek betartásának, valamint a termőföld más célú és mellékhasznosításának ellenőrzése az ingatlanügyi hatóság feladata.

Tájékoztatom, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (7090 Tamási, Szabadság utca 54. a továbbiakban: Hivatal) 2024. május 20. és 2024. október 4. között határszemlét tart Hőgyészen.

A határszemle lebonyolítása érdekében kérem, hogy lehetőségeikhez mérten az eljáró munkatársunk részére a szükséges segítséget szíveskedjenek megadni.

A végzés közlése hirdetmény útján a Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláján (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1.) 15 napig tartó kifüggesztéssel történik meg.

A tulajdonosok, haszonbérlők távolmaradása a határszemle megtartását nem akadályozza.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A végzés csak az ügyben hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLÁS

Az Agrárminisztérium az FF1106/1/2024. számú körlevelében elrendelte a 2024. évi határszemlés ellenőrzések végrehajtását.

A határszemlét a kijelölt település erdő nélküli termőterületén kell megtartani.

A Hivatal 2024. május 20. és 2024. október 4. között tartja határszemléjét Hőgyész nagyközség külterületén és zártkertjében, mely alkalommal a termőföldek művelési ég szerinti hasznosításával kapcsolatos kötelezettségek betartását, valamint a termőföld más célú hasznosításának és mellékhasznosításának előírásait ellenőrzi, a beruházási- és a beruházási célterületek érintésével együtt a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 5. § (5) bekezdés értelmében.

A földvédelmi eljárás során minden esetben helyszíni szemle során dönt az ingatlanügyi hatóság, döntését pedig a jogszabályban előírt szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével hozza meg. Végzésem a Tfvt. 5. §-án alapul.

A hirdetményi közzététel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 88. S (1) bekezdésének c) pontja alapján történik.

Hivatalom hatáskörét a Tfvt. 7. §-a, a Döntésem az idézett jogszabályi rendelkezéseken és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában, a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, a TM. 7. § (1) bekezdése, az Ákr. 81. § (1) bekezdésében, 112. §-ban, 114. § (1) bekezdésében és 116. § (3) bekezdésében foglaltakon alapul

Tamási, 2024. 05. 06.

Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából:

Tisztelettel:

Fábián Péter osztályvezető

FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 4.
7090 Tamási, Szabadság u. 54. Telefon: (36 74) 571-500 E-mail: tamasi.foldhivatal@tolna.aov.hu
Hivatali kapu rövid név: TMKH, KRID: 410070935 Honlap: www.kormanyhivatal.hu