Menü

Hirdetmény a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Hirdetmény a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

A Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás az általa fenntartott
Hőgyészi Somvirág Óvodában a beiratkozás
időpontját a 2023/24-es nevelési évre az alábbiakban határozza meg:

ideje: 2023. május 11., 12.
9 órától 15 óráig
helye: Hőgyészi Somvirág Óvoda
Hőgyész, Fő u. 27.

Felvételi körzet: Hőgyész, Dúzs, Kalaznó.

A beíratás személyesen történik az óvodában.
A zavartalan lebonyolítás érdekében előzetesen időpontot kell kérni az óvoda telefonszámán: 74 488 381
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.S (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1-től) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A rendelkezés célja, hogy a megfelelő életkorban kezdődhessen el a gyermekek közösségbe integrálása és felkészítése a majdani iskolakezdésre.
Ezek alapján a 2023/2024-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik
2023. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik és még nem járnak óvodába.
A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság, ill. gyámhatóság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Az óvodai beiratkozásra a szülő hozza magával:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek személyi igazolványát (ha van) és lakcímkártyáját
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
  • gyermekvédelmi határozatot, HH, HHH határozatot (ha van)
  • szakorvosi igazolást ételallergiáról (ha van)
  • a gyermek elhelyezéséről, a szülő felügyeleti jogáról szóló gyámhivatali határozatot, bírósági döntést, szülők közötti megállapodást (ha van)

A felvételi kérelmet a szülő a beiratkozáskor tölti ki.
Az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáskor be kell mutatni az orvosi és a szakértői véleményt.
Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, be kell mutatni az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, illetve tartózkodási engedélyt.
A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Hőgyész Község jegyzőjének címezve az óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, – tehát a felvétel napján már betöltötte a 2,5 évet – feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2023. szeptember l. után tölti a 3. életévét, jelezhetik óvodai beíratási szándékukat az intézményben, de beíratásuk nem kötelező. Ezek a gyermekek előjegyzésbe vehetők és 3. életévük betöltése esetén férőhely függvényében kezdhetik meg az óvodába járást. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét (másik óvodából) a nevelési év során bármikor kérheti, illetve az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik.

Külföldön tartózkodás esetén
A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján az óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül az Oktatási Hivatalt értesíteni. A bejelentést egy elektronikus űrlap kitöltésével, és — a nyomtatást követő — postai beküldésével vagy ügyfélkapun keresztül lehet teljesíteni. Az alábbi oldalon érhető el a tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat: Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu), Köznevelés menüpont Külföldre távozás bejelentése. Az óvodaköteles gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

Hőgyész, 2023.03.29.

Kilvingerné Palánki Erika
óvodavezető