Menü

Hirdetmény a Tamási Tankerületi Központ fenntartásában levő általános iskolai beiratkozásról

TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Iktatószám: TK/161/198-2/2023

HIRDETMÉNY

A TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban: szülők), hogy 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. napján (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
2023. április 21. napján (pénteken) 8 órától 19 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. S (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2017. augusztus 31. napjáig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. S-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
A Rendelet 22. S (3) bekezdése szerint az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

Az Nkt. 50. S (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit az Oktatási Hivatal a köznevelési információs rendszerben (KIR) és a Tamási Tankerületi Központ honlapján nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. A Rendelet 22. (7)-(8) bekezdései értelmében életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Az iskola igazgatója jogosult az életvitelszerű körzetben lakás tényét ellenőrizni a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat bekérésével, vagy családlátogatás kezdeményezésével.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint. jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással — a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül — a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a fenntartóhoz címezve, de a döntést hozó intézménynél benyújtva kell előterjeszteni. Az eljárásra állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője (Tamási Tankerületi Központ, címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.) települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző; más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Tamási, 2023. március 16.

Csike Tamás
tankerületi igazgató

Székhely: 7090 Tamási, Szabadság utca 29.
Telefon: +36-74-795-236
E-mail: tamasi@kk.gov.hu