Menü

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról tamási járás

TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
TAMÁSI JÁRÁSI HIVATALA

Iktatószám: TO-05B/12/779-4/2019.

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL TAMÁSI JÁRÁS

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban: szülök), hogy 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. napján (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
2019. április 12. napján (pénteken) 8 órától 19 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. S (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelessé váló, azaz a 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséról és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. S (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Az Nkt. 50. S (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2018. február 28. napján a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozta

A Rendelet 22. S (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással — a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül — a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a fenntartóhoz címezve, de a döntést hozó intézménynél benyújtva kell előterjeszteni- Az eljárásra állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője (Tamási Tankerületi Központ, címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.); települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző; más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Tamási, 2018. március I .

HATÓSÁGI. GYÁMÜGYI És IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY

Göttlingerné Pintér Judit járási hivatalvezető

7090 Tamási, Szabadság 54. Telefon: (36 74) 501-253 E-mail: titkarsagtamasi@tolna.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu