Menü

Hőgyészi óvodafenntartó társulás pályázatot hirdet Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei dajka munkakör betöltésére

HŐGYÉSZI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet
Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Tolna vármegye, 7191 Hőgyész, Fő u. 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A bölcsődei dajkai feladatok ellátása a vonatkozó szakmai előírások alapján. A környezet rendjének, tisztaságának megteremtése, a kisgyermeknevelő zavartalan munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek előkészítése mellett a kisgyermeknevelő iránymutatásával szükség szerint közreműködés a gyermekek felügyeletében. A gyermekek gondozási tevékenységében való részvétel, étkeztetéssel, ágyazással kapcsolatos, illetve tálaló konyhai feladatok, higiéniai és takarítási feladatok ellátása, továbbá a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítés.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely bizonyítja, hogy nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, illetve nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele miatt, illetve a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg.

Elvárt kompetenciák:

 •  empátia, kommunikációs képesség, fizikai terhelhetőség, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Egészségügyi alkalmasság igazolása
 • Iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A.§-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájárul,
 •  Nyilatkozat arról, hogy pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötörné Gombos Renáta intézményvezető nyújt a 06-74-488-381 számú telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Fő u. 27.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H1/1336/2023., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat elbírálása a bemutatkozást követően intézményvezetői döntés alapján történik. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 7.