Menü

ORFK Roma pályázati felhívás 2023-2024

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére

a 2023/2024. tanévre

 

Pályázati feltételek Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben részt vevő roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe minimum 3,5, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják, és esetükben az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:

 1. magyar állampolgárság;
 2. magyarországi lakóhely;
 3. büntetlen előélet;
 4. a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony létesítésének, illetve az azt megelőző

tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;

 1. kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
 2. egészségügyi alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a

támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

 1. írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során az ORFK rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges – adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja;
 2. írásbeli nyilatkozat roma származásról;
 3. levelező tagozaton folytatott tanulmányok esetében 30. életévüket a pályázat benyújtási határidejéig (minden év június 30-a) nem töltötték be.

A támogatás formája, mértéke

A támogatást a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes biztosítja az Országos Rendőrfőkapitányság saját költségvetése terhére, a pályázat benyújtásának idején végzett alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig, a pályázók közül a legalkalmasabbnak ítélt pályázó(k) részére. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt, valamint a képzésben eltöltött idő jogszabályban meghatározott időtartamot meghaladó részére támogatás nem jár. A pályázatot nyert hallgató(k) részére – a tárgyévi költséglehetőségek függvényében – legfeljebb havonta a mindenkori diákhitel részarányos összegének folyósítására kerül sor.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2023. június 30-ig kell a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központhoz megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), az egészségügyi alkalmasság Rendőrség általi vizsgálatához való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, az írásbeli nyilatkozatot a roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá teszi, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.  Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:

 • az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet háziorvos által kitöltött 3/A. melléklet szerinti kérdőív;
 • 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;
 • labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet); d) hallásvizsgálat;
 • szemészeti lelet;
 • EKG lelet;
 • az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);
 • férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
 • nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.

A pályázatokat az országos rendőrfőkapitány által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány dönt.

A pályázat elbírálásának határideje 2023 augusztus 31.

A pályázatot nyert hallgatókkal az Országos Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-1-443-53-18 / 33-471 telefonszámokon kérhető. Levelezési cím: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

ORFK Roma pályázati felhívás 2023-2024
ORFK Roma pályázati felhívás 2023-2024 nyilatkozat