Menü

Roma pályázat középiskola 2023-2024

TOLNA VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2023/2024. tanévre

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

 • magyar állampolgárság;
 • magyarországi lakóhely;
 • büntetlen előélet;
 • valamely rendvédelmi technikumba vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára jelentkezés a középfokú köznevelési intézmény elvégzését követően, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének vállalása;
 • szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek megfelelő – a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő – folytatásának vállalása;
 • kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
 • egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálaton való részvétel a pályázat elbírálása során, valamint a támogatás időtartama alatt az alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
 • írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a vármegyei rendőr-főkapitányság rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges – adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja;
 • írásbeli nyilatkozat roma származásról.

Cím: 7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.  7101 Szekszárd, Pf. 86.
Telefon: 74/501-100, BM: 23/34-86, 23/34-85
E-mail: humszolg.tolnavmrfk@tolna.police.hu; KÉR azonosító: ORFK TOLNA

A támogatás formája, mértéke

 • A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
 • számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;
 • tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb nettó 25 000 Forint értékben – ruházkodási segéllyel;
 • tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 Forint értékhatárig);
 • az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:
  da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 Forint/hónap;
  db)
  3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 Forint/hónap;
  dc)
  4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 Forint/hónap;
  dd)
  51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 5000 Forint/hónap összegben;
 • kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendvédelmi technikumban.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2023. június 30-ig kell a Tolna Vármegyei Rendőr- főkapitányság vezetőjének megküldeni.

Postacím:Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

7100 Szekszárd, Mészáros Lázár utca 19-21.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a Rendőrség által végzendő alkalmasságvizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a köznevelési intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmasságvizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmasságvizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá teszi, a Rendőrség további alkalmasságvizsgálatok elvégzésére is jogosult.

 

Az egészségügyi alkalmasságvizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:

 • háziorvosi kérdőív, valamint alkalmassági kérdőív (melyet a Rendőrség bocsát rendelkezésre);
 • 3 hónapon belüli labor (teljes vizelet, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, lipidpanel, máj- és vesefunkció, húgysav, TSH, CRP, ismert krónikus betegség esetén az adott betegségre specifikus kiegészítő labor vizsgálatok eredménye);
 • 1 éven belüli negatív tüdőszűrő lelet;
 • 1 éven belüli fogászati szűrés lelete;
 • nők esetében 1 hónapon belüli nőgyógyászati és 1 éven belüli citológiai lelet;
 • az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentés, ellátási lapok, stb.).

A pályázatokat a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2023. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Tolna Vármegyei Rendőr- főkapitányság támogatási szerződést köt.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársától Böhm Rita r. őrnagytól (telefon: 06-74/501-100/32-64 mellék) kérhető.

 

Szekszárd, időbélyegző szerint

 

Dr. Tóbiás Rajmund r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
humánigazgatási szolgálatvezető

 

Szabó Csaba r. dandártábornok
megyei rendőrfőkapitány

 

Roma pályázat középiskola 2023-2024