Menü

Szociális tűzifa igénylése 2020

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(X. 5.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya a Hőgyész Nagyközség közigazgatási területén élő, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

  1. Támogatási feltételek

2.§

(1.) Hőgyész Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre álló keret mértékéig a szociálisan rászorult személynek – annak írásbeli kérelmére – ellenszolgáltatás nélkül szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás) nyújt.

(2.) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott valamely szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzbeli ellátásban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 2/2015. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet 10. §-a szerinti települési támogatásban részesül. Szociálisan rászorultnak minősül az a személy is, akinek háztartásában a kérelem benyújtását megelőző naptári hónap egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén 400%-át.

(3.) Tűzifa támogatásra az jogosult, aki:

a) megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.

(4.) A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

 

  1. A támogatás igénylése és elbírálása

3.§

(1.) A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatalnál (Hőgyész, Kossuth u.1.) 2020. november 30-ig kell benyújtani.

(2.) A kérelmeket Hőgyész Nagyközség Képviselő-testületének Pénzügyi és Általános Bizottsága bírálja el.

(3.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni:

a) azt, aki az Szt. alapján:

aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra (lakhatási támogatásra) jogosult,

b)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

(4.) A háztartásonként biztosítható tűzifa mennyisége háztartásonként az 5 m3-t nem haladhatja meg. (5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4.§

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium BMÖGF/ 46 – 42/2020. támogató okirata alapján az Önkormányzat számára megállapított vissza nem térítendő kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önerő és szállítási költség.

  1. Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.

 

Máté Szabolcs                                                                                    Tokainé dr. Mézes Mária

polgármester                                                                                                   jegyző

Kihirdetve: 2020. október 5.

                                                                                                Tokainé dr. Mézes Mária

                                                                                                            jegyző


Kérelem a szociális célú tüzelőanyag-támogatáshoz