Menü

Választási közlemény 2019

K Ö Z L E M É NY

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán feladatot ellátó HVB tagokról.

Tisztelt Lakosság!

A köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE határozatába 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzat képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.

A választási eljárási törvény II. és III. fejezetében leírtak szerint választási szervek a választási bizottságok és a választási irodák.

A választási bizottságok, mint a választások törvényességének elsődleges garanciális szereplői, olyan testületek, melyek garantálják a választási eljárási törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesülését, kiemelt figyelmet fordítva függetlenség és a pártatlanság követelményeinek érvényre juttatására.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 33.§-a alapján a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Fentiek alapján a képviselő-testület 2019. augusztus 30-i ülésén határozati javaslatban terjesztettem elő a Hőgyész HVB választott tagjainak, póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat, egyben tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben a Ve. 18. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen.

Továbbá tájékoztattam a képviselő-testületet arról, hogy 2019. augusztus 30. napig a helyi választási irodánál bejelentett jelöltség nem volt!

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő –testülete 2019. augusztus 30-i ülésén három igen és három nem szavazattal nem fogadta el a helyi választási bizottság tagjaira tett indítványt.

A képviselő testület 2019. augusztus 30-i ülésén jelen levő képviselők:

Botta György polgármester, Kristóf Károly alpolgármester, Balaskó László képviselő,

Gyetvai László képviselő, Dr. Molnár Sándor képviselő, Stefánné Mészáros Lívia képviselő

Az ülésről igazoltan távol maradt képviselő: Dr. Princz István.

Az ülés – a polgármester és öt képviselő jelen volt – határozatképes volt.

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-i ülésén a Hőgyészi Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a Hőgyészi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket bízta meg:

A bizottság tagjai: A bizottság póttagjai:
Misor Eszter Barabás Andrea
Gadányiné Luft Judit Vámosiné Barabás Dolli
Jung Éva

 

Széll Aranka sk.

Jegyző

HVI vezető